O projektu

Cíle projektu

Cílem projektu Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu (CK03000063) je vytvoření systematického katalogu činností nesouvisejících s řízením vozidla tzv. neřidičských činností, které bude možno vykonávat při řízení vozidel autonomním systémem (autopilotem) v návaznosti na zvyšování úrovně automatizace silničních vozidel a příslušné legislativní úpravy.

Dalším cílem je vypracování metodiky pro hodnocení rizikovosti neřidičských činností a koncepčního podkladu pro oblast vzdělávání profesionálních řidičů reflektující tyto změny.

Projekt je primárně zaměřen na nákladní vozidla úrovně automatizace 3 a 4 (L3 a L4), některé dílčí závěry a principy jsou však aplikovatelné i na řidiče autobusů a osobních vozidel.

Hlavním řešitelem projektu je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., projekt probíhá v letech 2022‐2024.

Přínosy

Projekt má, v návaznosti na nezbytnou úpravou právního prostředí, přínosy pro různé skupiny.

 • Ministerstvo dopravy
  • metodické podklady pro posouzení bezpečnosti jednotlivých neřidičských činností při L3, L4 (podklad pro následné legislativní úpravy),
  • podklady pro mezinárodní pracovní skupiny (možnost ovlivnění harmonizovaného přístupu Evropské unie (EU)),
  • podklady pro informační, osvětové kampaně o automatizovaném/autonomním řízení,
  • podklady pro úpravu náplně profesního školení řidičů nákladních vozidel/autobusů.
 • Management dopravních firem
  • přidělování práce řidičům – pracovní činnosti, pro které má řidič nejlepší předpoklady, případně je schopen je vykonávat (růst produktivity práce),
  • posouzení, zda činnosti, které řidiči dělají, jsou vhodné z hlediska bezpečnosti;
  • doporučení vhodných činností (které aktivizují, rozvíjejí apod.),
  • zajištění vzdělávání řidičů formou neřidičské činnosti,
  • náborové kampaně budoucích řidičů.
 • Řidiči
  • informace o rizikovosti jednotlivých neřidičských činností – vhodnost jednotlivých činností při L3 a L4,
  • inspirace pro vykonávání vhodných neřidičských činnostech podle úrovně automatizace a výbavy vozidla.
 • Vzdělávací instituce
  • autoškoly – úprava výuky profesionálních řidičů (teoretická i praktická část),
  • střední a vysoké školy – úprava sylabů akreditovaných vzdělávacích programů – budoucí řidiči a ostatní pracovníci v dopravě.
 • Ostatní potenciální uživatelé
  • MŠMT – koncepce vzdělávání a tvorba akreditovaných vzdělávacích programů,
  • MPSV – úprava Národní soustavy povolání,
  • Policie ČR, soudní znalci při vyšetřování příčin dopravních nehod – míra zavinění řidiče automatizovaného/autonomního vozidla,
  • výrobci a prodejci vozidel – propagace nových vozidel s vyšší úrovní automatizace – lepší využití pracovního času řidiče (práce),
  • výrobci a dodavatelé infotainmentu nákladních vozidel,
  • další články logistického řetězce (odesilatel, příjemce, terminál, přístav – rozšíření možnosti přímé komunikace a kooperace s řidičem),
  • společnosti nabízející distanční vzdělávání a kurzy,
  • pojišťovny – stanovení individuálních sazeb pojistného vozidel/řidičů,
  • banky, leasingové společnosti – stanovení podmínek úvěrů dopravcům v závislosti na profilu vozového parku, řidičů.

Řešitelský tým

Miroslava Horáková

Mgr. Miroslava Horáková

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci studia absolvovala studijní pobyt na Technische Universität Dresden se zaměřením na psychologii organizace a práce. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2019 jako výzkumný pracovník se zaměřením na dopravní psychologii. Řešitelka evropských a národních projektů zabývajících se problematikou lidského faktoru v dopravě se zaměřením na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Lektorská činnost v oblasti vzdělávání řidičů. Aktuálně se zabývá autonomní mobilitou v kontextu lidského faktoru (např. zpětné převzetí řízení při provádění neřidičských činností, pokles schopnosti řídit v souvislosti s používáním autonomních vozidel) a vzděláváním mladých řidičů.

V tomto projektu je zodpovědná za celkovou organizaci projektu, koordinaci projektového týmu a tvorbu výstupů projektu.

miroslava.horakova@cdv.cz

Libor Krejčí

Ing. Libor Krejčí, Ph.D.

Vystudoval automobilovou dopravu na Mendelově univerzitě a technologii a management v dopravě a telekomunikacích na Univerzitě Pardubice. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2009 jako výzkumný pracovník se zaměřením na oblast silniční nákladní dopravy. Řešitel řady výzkumných a komerčních úkolů zabývajících se přepravu nebezpečných věcí, vysokorychlostním vážením (WIM), výběrem mýta, přepravu nadměrných nákladů, kombinovanou přepravou a další. Zpracovatel metodik a dalších výstupů. Lektorská činnost pro kontrolní orgány, Policii a řidiče. V poslední době se zabývá autonomní mobilitou, poklesem schopnosti řídit a vlivem automatizace na povolání řidiče nákladních vozidel.

V tomto projektu je zodpovědný za tvorbu katalogu neřidičských činností, koncepční dokument v oblasti vzdělávání řidičů a podíl na metodice pro hodnocení rizikovosti neřidičských činností.

libor.krejci@cdv.cz

Roman Čampula

Ing. Roman Čampula

Vystudoval obory Informační technologie a Informační management na Vysokém učení technickém v Brně. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2013, nejdříve jako výzkumný pracovník, následně jako vedoucí oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy. V současné době vede tým 10 kolegů a kolegyň se zaměřením na zjišťování dopravního chování, modelování dopravy a plány udržitelné městské mobility. Z pohledu projektového managementu řídí projekty na své oblasti, odborně posuzuje strategické dokumenty v Komisi pro posuzování dokumentů městské mobility na Ministerstvu dopravy ČR. Zpracovává data z dopravních průzkumů, tvoří projektové weby a prezentuje výsledky objednatelům.

V tomto projektu je zodpovědný za nastavení a programování scénářů experimentální studie na simulátoru nákladního vozidla. Je přítomen u všech experimentálních jízd, tvoří katalog neřidičských činností a projektový web.

roman.campula@cdv.cz

Martina Trepáčová

Mgr. Martina Trepáčová

Vystudovala psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2016 jako výzkumný pracovník se zaměřením na lidský faktor v dopravě. Spolupracovala na projektech zaměřených na železniční dopravu i na projektech souvisejících s terapeutickými programy. Aktuálně se zaměřuje na téma návykových látek za volantem a autonomní mobility v kontextu lidského faktoru.

V tomto projektu se podílí na tvorbě katalogu neřidičských činností a dalších výstupů projektu, dále pak na analýze kvantitativních dat v rámci simulátorové studie.

martina.trepacova@cdv.cz

Martina Šintálová

Mgr. Martina Šintálová

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2022 působí v Centru dopravního výzkumu jako výzkumný pracovník se zaměřením na dopravní psychologii, kde se věnuje tématům řidičské způsobilosti, dopravně psychologické diagnostiky a terapie v dopravě.

V rámci projektu se podílí zejména na sběru a zpracování dat a na tvorbě výstupů projektu.

martina.sintalova@cdv.cz

Michal Sklenář

Ing. Michal Sklenář

Vystudoval v bakalářském programu Strojírenská technologie a v magisterském programu Expertní inženýrství v dopravě na Vysokém učení technickém. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2022 jako výzkumný pracovník na oblasti Autonomního řízení. Řešitel evropských i národních projektů zabývající se autonomním řízením a jeho vhodným implementováním do běžného provozu jak v oblastech intravilánu, tak i v oblastech extravilánu. V poslední době se zabývá zejména výzkumnou činností z hlediska testování ADAS systémů, osvětou pro autonomní řízení a realizací autonomní dopravy pro veřejnost v rámci evropského projektu SHOW.

V tomto projektu je zodpovědný za přinášení ucelených znalostí v oblasti autonomních vozidel z hlediska jejich praktického užití, dále se pak podílí na administraci sběru dat v rámci simulátorové studie a na vytvoření metodiky pro hodnocení rizikovosti neřidičských činností.

michal.sklenar@cdv.cz

Adam Skokan

Ing. Adam Skokan

Získal titul Ing. v oboru automobilové inženýrství na Mendelově univerzitě a titul Ing. v oboru technické znalectví a expertní inženýrství rovněž na Mendelově univerzitě v Brně, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu v oboru technika a mechanizace. Od roku 2020 působí v Centru dopravního výzkumu, kde se podílí na jako hlavní a další řešitel mnoha výzkumných projektů v oblasti autonomní mobility. Jeho výzkumnými zájmy jsou autonomních technologie, pokročilé systémy pro podporu řidiče (ADAS) a dálkového řízení a jeho související aplikace.

V tomto projektu je zodpovědný za přinášení ucelených znalostí v oblasti autonomních vozidel z hlediska jejich praktického užití.

adam.skokan@cdv.cz